GDPR Renat.sk plus, spol. s r.o. a Renat.sk, spol. s r.o.

Nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR a Renat.sk, spol. s r.o.

ktoré nadobúda účinnosť 25. 5. 2018, ukladá osobám spracovávajúcim osobné údaje (správca a spracovateľ) prijať vhodné technické a organizačné opatrenia proti rizikám. Najčastejšie a najpravdepodobnejšia riziká sú strata, únik dát, krádež, zlyhanie techniky a prírodné živly.

EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Základné pojmy GDPR:

Osobné údaje: 

- akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
- dáta sú osobné údaje až vtedy, keď ich môžeme spárovať s konkrétnou osobou.
- s novou legislatívou dochádza tiež k rozšíreniu definície osobných údajov. Novo spadajú i technické parametre, ako je e-mail, IP adresa alebo tzv. Cookie v zariadení užívateľa. Úplne novou kategóriou sú genetické a biometrické údaje.

Spracovanie osobných údajov: súbor operácií, ktoré sú vykonávané systematicky, za určitým cieľom alebo účelom bez ohľadu na spôsob a prostriedky spracovania.
Správca: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám, alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Správca je za spracovanie osobných údajov zodpovedný.
Spracovateľ: každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre správcu.
Profilovanie: automatizované spracovanie osobných údajov, ktoré slúžia na posúdenie vlastností, alebo preferencií fyzické osoby.
DPO: poverenec pre ochranu osobných údajov, teda osoba vymenovaná správcom, alebo spracovateľom dozerajúci na súlad spracovania s GDPR.


Prevádzovateľ web stránky:

Renat.sk, plus spol. s r.o.
Tatranská 58
97411 Banská Bystrica
Slovenská republika
mobil: 0905 108 138
email : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
IČO: 50562916
DIČ: 2120372320
Okr.súd B.Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 30697/S

Renat.sk, spol. s r.o.

Tatranská 58
97411 Banská Bystrica
Slovenská republika
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel. 0908 165 611
R. Hašková
IČO: 44760442
DIČ: 2022821119
IČ DPH: SK2022821119


 V bodoch:

- Vo firme majú k osobným údajom prístup, len prevádzkovateľ a účtovník, tiež f. Renat.sk plus, spol. s r.o. a Renat.sk, spol. s r.o.
- Máme pracovné počítače zabezpečené proti strate, alebo zničeniu dát (zálohy, antivírusový program, SSL šifrovanie)
- Osobné údaje ukladáme na vlastnom serveri, ktorý na ich ukladanie používa šifrovanie
- Máme počítače zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb (logy, heslá, uzamykateľné priestory)
- Neukladáme osobné údaje v cloude
- Ukladáme osobné údaje v listinnej podobe, vystavené faktúry, podacie listy, po dobu 15 rokov
- Máme miestnosť zabezpečenú proti prístupu neoprávnených osôb (bezpečnostné kľúče, zámky, uzamykateľné priestory)
- Odovzdávame osobné údaje iným subjektom, aby ich ďalej spracovávali napr. účtovníctvo a dopravca.
- Informujeme subjekt údajov na webových stránkach o spracovaní osobných údajov podľa GDPR, pri registrácii a následnom odoslaní objednávky je subjekt informovaný o GDPR
- Osobné údaje potenciálnych a ani existujúcich zákazníkov pre účely marketingu nespracovávame, sú použité, len na vystavenie objednávky, následne faktúry a poskytnuté len prepravcom.
- Nevykonávame profilovanie zákazníkov
- Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale v prípade odmietnutia súhlasu s podmienkami ich spracovania pre dosiahnutie daného účelu je možné, že nebudete mať nárok napr. na členstvo vo vernostnom klube alebo služba nebude môcť byť poskytnutá, pretože osobné údaje sú nevyhnutne potrebné pre takýto účel.
- Ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, máte v súlade s § 12 Zákona právo požiadať nás o informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, najmä o účele spracovania, osobných údajoch či ich kategóriách, ktoré sú spracovávané, príjemcoch alebo kategóriách, ktorým boli osobné údaje sprístupnené a informácie o povahe automatického spracovania, ak sú údaje využívané pre rozhodovanie o vašich právach. Ďalej máte právo prístupu k svojim údajom, právo na ich opravu a ďalšie práva vyplývajúce z § 21 Zákona. Svoje práva môžete uplatniť písomne, alebo e-mailom na uvedených kontaktných adresách.
- Pri nákupe tovaru on-line nám poskytujete vaše identifikačné údaje ako meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, ktoré potom využívame na prepravu vami objednaného tovaru k vyzdvihnutiu či doprave k vám vrátane zúčtovania vašej platby kartou, tj. na plnenie kúpnej zmluvy, a na komunikáciu s vami a to po dobu nevyhnutne nutnú k jej plneniu, vybavenie prípadných nárokov z chybného plnenia a ďalej pokiaľ je spracovanie nevyhnutné v súlade s právnymi predpismi v prípade dopravy tovaru k vám poskytneme vaše údaje dopravnej spoločnosti.
- Keď organizujeme pre vás súťaže, alebo vykonávame prieskumy vašej spokojnosti s našimi službami. Tak si od vás niekedy žiadame aj osobné údaje, aby sme vás buď odmenili alebo mohli neskôr kontaktovať. Nikdy nežiadame viac osobných údajov ako je nevyhnutné pre dané potreby. Ich rozsah, čas a ďalšie podmienky ich spracovania uvádzame vždy v rámci danej súťaže, aktivity, prieskumu.
- Ak budete chcieť vaše kontaktné informácie aktualizovať, vymazať vaše meno z nášho adresára elektronickej pošty, odvolať súhlas alebo sa budete chcieť opýtať na niečo, čo s ochranou osobných údajov súvisí, kontaktujte nás prostredníctvom emailu


Cookie
Používanie našich webových stránok, okrem eshopu je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných informácií. Užívateľ dobrovoľne používa interné komunikačné prostriedky.
- meno (pseudonym alebo skutočné meno)
- aktívna e-mailová adresa
Deti alebo osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov, by nám nemali poskytovať žiadne osobné údaje bez súhlasu ich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Na používanie našich webových stránok sú zvyčajne vyžadované aktívne cookies. Tieto sú prenášané medzi webovým prehliadačom používateľa a naším webovým serverom. Súbory cookie z tejto webovej stránky sú určené iba na automatické rozpoznávanie používateľov na tejto webovej stránke. Okrem služby Google Analytics sa iné zhromažďovanie údajov sa nepoužíva. 
Používateľ môže deaktivovať súbory cookie v nastavení svojho prehliadača. Správnu funkčnosť našich webových stránok však nemožno zaručiť.

Vymazanie osobných údajov
Všetky osobné údaje týkajúce sa používania tejto webovej stránky je možné odstrániť na základe priamej žiadosti konkrétneho používateľa. V tejto súvislosti kontaktujte prevádzkovateľa tejto web prostredníctvom kontaktného formulára.
Upozorňujeme tiež, že osobné údaje na fakturáciu a účtovné účely zostávajú nedotknuté odstránením alebo ukončením.

Server log
Nasledujúce údaje sa ukladajú prostredníctvom tzv. Serverového denníka v zákonom stanovenej lehote:
- IP adresa
- čas prístupu
- typ prístupu
- používaný prehliadač
- volaný alebo požadovaný súbor
Tieto údaje sa používajú výlučne na internú analýzu zobrazení stránok a neprenesú ich na tretie strany.
Priame priradenie adresy IP a skutočná identifikácia používateľa ako fyzickej osoby nie sú vykonané, pokiaľ nie je dôvodné podozrenie na základe konkrétnych dôkazov o nezákonnom používaní tejto webovej stránky.

Eshop a vystavenie faktúry:
Požadujeme nasledujúce údaje pri správnom objednaní tovaru a následnej fakturácii
- meno
- priezvisko
- email
- pri registrácii heslo
- fakturačnú adresu
- tel. číslo
- ak sa jedná o firmu: 
IČO: DIČ: IČ DPH: názov firmy, fakturačná adresa, email, tel. číslo
Všetky údaje sú zabezpečené, heslované a šifrované na našich serveroch

Kontaktný formulár:
Ak chcete použiť kontaktný formulár na našej webovej stránke, sú požadované osobné údaje ako meno a e-mailová adresa. Zhromažďujeme a používame údaje prenášané prostredníctvom kontaktného formulára výlučne na účely toho, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky alebo Vaše požiadavky.
Po spracovaní požiadavky sú údaje najskôr uložené pre prípad akýchkoľvek otázok. Je možné kedykoľvek požadovať zmazanie údajov, inak sa vymazanie uskutoční po úplnom vyriešní problému.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, nástroj analýzy webu od spoločnosti Google Inc. (ďalej len Google). Google Analytics využíva súbory cookies, t. j. textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu spôsobu, akým využívate tieto webové stránky. Údaje o využívaní týchto webových stránok generované súbormi cookies sa všeobecne odovzdávajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických.

Ak však máte na tejto webovej stránke aktivovanú anonymizáciu IP adresy, vašu IP adresu najprv spoločnosť Google skráti v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických odovzdá úplná IP adresa, ktorá sa tiež uloží. Táto webová stránka používa aktívnu IP anonymizáciu. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije túto informáciu na vyhodnotenie vášho využívania webovej stránky s cieľom vytvoriť hlásenie o činnostiach na webe a poskytne prevádzkovateľovi webovej stránky dodatočné služby spojené s využívaním webovej stránky a internetu.

IP adresa odovzdaná vaším prehľadávačom pomocou nástroja Google Analytics sa nebude kombinovať s ďalšími údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vykonaním primeraných zmien v nastavení svojho prehľadávača. Radi by sme zdôraznili, že ak tieto zmeny vykonáte, pravdepodobne nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Tiež môžete zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovávaní údajov vygenerovaných súbormi cookies a vzťahujúcich sa na vaše použitie tohto webu (vrátane vašej IP adresy), a to prevzatím a inštaláciou súborov plug-in dostupných prostredníctvom tohto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Renat.sk plus, spol. s r.o.

Tatranská 58
97411 Banská Bystrica
Slovenská republika
info@renat.sk
tel. 0905 108 138
R. Náhlovský
IČO: 50562916
DIČ: 2120372320
IČ DPH: Firma nie je platiteľom DPH